Special Empowering, Eps ” Pewahyuan tentang masa & waktu Tuhan ( Kairos), Part 1, Ps Cahya Adi Candra, Sip.,MA.